Profeten

Levensverhalen van de profeten.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Profeten.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie! Welkom allemaal bij een gloednieuwe serie over de profeten van Allah (God), vrede zij met hun allen. Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Ali, ik ga jullie met de Wil van Allah (God) iets vertellen over de profeten van Allah. In deze videocategorie is het onderwerp namelijk: Boodschappers en profeten in de islam. Zoals is aangegeven in de video over het geloof in de boodschappers geloven moslims dat Allah openbaringen heeft neergezonden naar mensen die deze openbaringen aan anderen moesten doorgeven, de boodschap waar elke profeet mee gekomen is: aanbid niemand anders behalve Allah, en deze boodschap zien we ook terug vandaag de dag in geloofsgetuigenis van de moslims, namelijk: Ik getuig dat niets of niemand het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed zijn Boodschappers is.

Mensen die dus met openbaringen komen worden profeten genoemd. Aan sommige profeten werden ook wetten geopenbaard die zij moesten overbrengen, deze profeten worden boodschappers genoemd. Een boodschapper is dus altijd een profeet, maar een profeet niet altijd een boodschapper. Als ik dus spreek over profeten dan bedoel ik daarmee ook de boodschappers. Elke profeet werd gestuurd naar een volk met een bepaalde boodschap voor een bepaalde tijd. Zo was de boodschap van Mozes vrede zij met hem van toepassing vanaf het moment dat Allah hem stuurde naar de Kinderen van Israël totdat Jezus vrede zij met hem met een nieuwe boodschap kwam naar de Kinderen van Israël. De Boodschap van Jezus vrede zij met hem was van toepassing totdat Allah de profeet Mohammed vrede zij met hem stuurde als profeet.

De boodschap van profeet Mohammed is van toepassing in deze tijd en zal dat ook blijven tot aan de dag des oordeels. Dit betekent dus ook dat de profeet Mohammed naar de gehele mensheid is gezonden. De profeet Mohammed is namelijk de laatste profeet en na hem zal Allah geen profeet meer sturen, Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 33 vers 40: “Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten…”

Er zijn profeten gestuurd naar iedere natie op aarde. Naar elk volk op aarde heeft Allah dus uit Zijn Barmhartigheid een profeet gestuurd. Allah zegt in de Koran in hoofdstuk 35 vers 24: “En er was geen volk, of er verkeerde onder hen een waarschuwer”. In hoofdstuk 13 vers 7 herhaald Allah dezelfde boodschap: “En voor elk volk is er een leider (profeet)”. Vanwege deze zware opdracht heeft Allah aan iedere profeet tekenen gegeven om zo de mensen te overtuigen van het feit dat hij een profeet is die door Allah gestuurd is. Je moet je voorstellen dat je in een bepaalde tijd leeft en dat er iemand langs komt en zegt: ‘Ik ben een profeet gestuurd door Allah, volg mij en je zult slagen’. De meeste mensen zouden deze persoon pas geloven als hij met bewijzen komt, Allah heeft dan ook de profeten bewijzen meegegeven, duidelijke Tekenen voor de mensen, zo duidelijk dat ze alleen van Allah afkomstig kunnen zijn.

De profeten zijn gestuurd zodat zei de mensen leren om alleen Allah te aanbidden en dat ze Hem geen partners moeten toekennen. Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 21 vers 25, dit hoofdstuk heet overigens ‘profeten’: “En Wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou, behalve dat Wij aan hem openbaarden dat er geen God is behalve Ik, aanbidt Mij daarom”. De profeten hebben de mensen dus geïnformeerd over het juiste pad dat ze moeten bewandelen om in het wereldse leven en het hiernamaals tot de gelukkigen te behoren. De profeten nodigden de mensen uit om Allah alleen te aanbidden, zei beloofden de gelovigen een gelukkig leven in het wereldse leven en het hiernamaals en tegen de mensen die de boodschap weigerden zeiden zei dat ze de bestraffing van Allah moesten vrezen.

Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 18 vers 56: “En Wij zonden de boodschappers slechts als verkondigers van goede tijdingen (aan de gelovigen) en als waarschuwers (aan diegenen die de boodschap weigeren).” De profeet Mohammed heeft ons verteld dat er ongeveer 124.000 profeten naar de mensheid zijn gestuurd. Er is dus geen volk of natie geweest op aarde of Allah heeft hen een profeet gestuurd uit Zijn Barmhartigheid, dit is o.a. terug te vinden in hoofdstuk 35 vers 24 van de koran waarin Allah zegt: “Voorwaar, Wij hebben u met de Waarheid gezonden als drager van blijde tijdingen en als waarschuwer; en er is geen volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden.”

En 25 van deze 124.000 profeten  zijn met naam genoemd in de Koran. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 4 vers 164 waarin Allah zegt dat Hij sommige verhalen van deze profeten aan ons heeft verteld en sommige verhalen van profeten niet. En 5 profeten van deze 25 worden door Allah in de Koran genoemd als ulu l’azm: “Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven...” (Hoofdstuk 2 vers 253) Deze 5 profeten zijn Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. De reden waarom deze 5 profeten verheven zijn is omdat zij het meest te verduren hadden en zij het meest standvastig waren in hun uitnodiging en het meeste geduld hadden.

Moslims geloven in de profeten als zijnde mensen van vlees en bloed, zij leven en sterven, ze worden ziek of zijn gezond. Ze eten en ze drinken, ze lachen en ze huilen, ze zijn in bijna elk opzicht net als andere mensen. Toch hebben zij iets wat hen onderscheid van de mensen die geen profeten zijn. Ze hebben openbaringen ontvangen van Allah, ze zijn door Allah gekozen om Zijn boodschap te ontvangen en te verspreiden onder de mensen. Dit is terug te vinden in o.a. hoofdstuk 18 vers 110 van de koran waarin Allah zegt: “Zeg (Oh Mohammed): Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen.”

Vanwege deze grote taak waarmee Allah hen begunstigde heeft Hij hen beschermd tegen het begaan van zonden en het vervallen in ongeloof. De profeten waren het beste in hun geduld, standvastigheid en manieren. Zij waren het ultieme voorbeeld van hoe de gelovige dient te zijn in zijn  leven, zowel in woorden als in daden.

In deze videocategorie zullen we het gaan hebben over hun levens; hoe leefden zij, wat maakten zij mee, wat hebben zij gedaan om de weg van de islam over te brengen. Hun levens zijn een bron van leerstellingen en advies waar wij, vele, vele jaren na hun overlijden nog steeds profijt uit kunnen halen. Zoals iedereen weet herhaalt de geschiedenis zich elke keer weer, de profeet Mohammed moedigde dan ook zijn metgezellen aan om de verhalen van de vroegere volkeren te leren in overeenstemming met het bevel van Allah dat we vinden in de koran in hoofdstuk 7 vers 176: “…Vertel ze dus het verhaal, misschien gaan zij nadenken”. Hieruit kunnen we gelijk een wijze les trekken namelijk dat Allah ons deze verhalen in de Koran niet zomaar vertelt, nee, deze verhalen zijn bedoeld als voorbeeld voor de mensheid, als goed nieuws voor de gelovigen en als waarschuwing voor diegenen die de boodschap verwerpen waarmee de desbetreffende profeet is gekomen.

In deze videocategorie zullen we dan ook, op basis van de Islamitische bronnen, gaan spreken over de levens van bijvoorbeeld de profeet Abraham, de profeet Mozes, Jezus en Noach, de profeet David en Salomo enz. We zullen het gaan hebben over de reactie van hun volk toen de profeten hun openbaringen verkondigden, over de moeite die ze moesten doorstaan. Over de inzet die zij gaven voor de oproep naar de Islam en nog vele andere zaken. Al met al, elke bekende profeet zullen wij met de Wil van Allah behandelen in deze reeks video’s. De verhalen van de profeten zijn bronnen van licht en leiding voor alle mensen,  waar dan ook ter wereld, wat voor religie ze ook mogen hebben of in welke tijd ze ook maar leven.

De geschiedenis van de profeten is een handleiding voor alle gebieden in het dagelijks leven, zowel spiritueel, intellectueel, politiek, sociaal als economisch. Het is een handleiding die geldig is op elke plaats, elk tijdstip en van toepassing is op elk volk waar ook ter wereld. En het bewijs hiervoor vinden we op meerdere plaatsen in de Koran, zoals: “Voorwaar, in hun verhalen is er een les voor de mensen van begrip. Het is niet een verzonnen verhaal maar een bevestiging van wat er al was van de Boeken van Allah en een nauwkeurige uitleg van alles en een leiding en genade voor de mensen die geloven” (Hoofdstuk 12 vers 111). Velen hebben geprobeerd om de levens van de profeten te behandelen en hun biografieën te beschrijven maar hoe goed je het ook doet en hoe erg je je best ook doet, zodra je aan de levens van de profeten begint zul je hun verhalen onrecht aandoen.

Het zijn dan ook niet onze woorden die hun levens mooi doen lijken, maar het zijn hun levens die onze woorden mooi maken. Je kan namelijk niet alles vertellen, en zo ook in onze videocategorie, wanneer wij een profeet behandelen zullen wij slechts de hoofdlijnen bespreken. Het kan dus ook niet anders dan dat wij tekortkomen in het vertellen van hun prachtige verhalen, ik vraag Allah dan ook bij voorbaat om ons te vergeven voor onze tekortkomingen en om deze video’ s van nut te laten zijn voor de kijkers in de hoop dat ze er van kunnen leren. Met regelmaat staat er een nieuwe video online, vergeet dus niet regelmatig terug te komen, op deze manier zul je de verhalen leren kennen van de allerbeste mensen die op aarde hebben gelopen. Voor nu, Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie!